12 November 2016

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ณ ห้องประชุมภูเม็ง

12 November 2016

  วันที่ 13 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เข้าร่วมการอบรม ทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

12 November 2016

วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดกิจกรรมเปิดประตูศรีเสมาและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการออกร้านจำหน่ายผลผลิตของประชาชนและชนชนที่ใกล้เคียง

12 November 2016

วันที่ 2-4 กันยายน 2559 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์