30 November 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี  “วันวชิราวุธ” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงและถวายความเคารพรัชกาลที่ 6  ซึ่งเป็นบิดาของลูกเสือไทย            

30 November 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน  กีฬา 4.0  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ โรงเรียนสาวะถีวิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

30 November 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “ช้างน้าวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรู้จักเกมส์กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย